Elevsamråd – elevinflytande

Dina åsikter är viktiga för att skolan skall bli bättre. Vuxenutbildningen har ett elevsamråd där elever kan framföra synpunkter och få möjlighet att påverka.

Varje skolform har sina representanter och vi träffas tre gånger per halvår. Om du har synpunkter så kan du antingen prata med någon av elevsamrådets representanter eller skicka e-post till rektor som är elevsamrådets ordförande. Är du intresserad av att vara med i elevsamrådet kan du kontakta din lärare, befintliga representanter eller rektor.

Utvärderingar med eleverna ligger till grund för kvalitetsarbetet

Som ett led i att förbättra verksamheten och att få våra elevers syn på hur väl vi lever upp till de mål som vi har uppsatta sker det löpande olika former av utvärderingar och enkäter. En gång i halvåret har vi en större enkät där vi mäter trivsel, arbetsmiljö, bemötande och service. Resultatet från dessa enkäter ligger till grund för vårt fortsatta kvalitetsarbete och det är därför av största vikt att du som elev är med och svarar på frågorna. Alla svar är anonyma och enkäterna är utformade så att det inte skall kunna gå att spåra vem som har svarat vad.