Fusk

På vuxenutbildningen arbetar vi aktivt för att motverka all slags fusk genom att informera och diskutera skolans inställning med våra elever.

Exempel på fusk som inte får förekomma oavsett examinationsform

 • Lämna in material som är direkt kopierat från nätet till exempel bokrecensioner, filmrecensioner, uppsatser med mera.
 • Fotografera provuppgifter och ge till andra eller berätta för andra om provet.
 • Att under provtillfället, i eller utanför klassrummet inhämta kunskap via till exempel mobilen, handskrivna lappar eller böcker.
 • Användning av hjälpmedel såsom AI, lexikon, Google translate med mera utan lärarens tillåtelse.
 • Plagiering – användning av material som någon annan har framställt.
 • Be någon annan rätta eller skriva inlämningsuppgifter.
 • Dela med sig av svaren och samarbeta med någon annan under provtillfället.

OBS! Vid vissa tillfällen kan det vara tillåtet att använda vissa hjälpmedel. Då får du information om det i förväg.

Förebyggande åtgärder

 • Diskussion om skolans policy kring fusk förs i grupperna.
 • Läraren understryker den etiska och moraliska aspekten av fusk.
 • Prov och uppgifter av olika slag utformas så att möjligheten att fuska minimeras.
 • URKUND – en funktion för att upptäcka plagiering som används av lärarna.
 • Kunskaper om referatteknik och citat ska vara kända av eleverna inför skrivuppgifterna.
 • Eleven ska visa legitimation om provet skrivs för någon annan än ordinarie lärare.

Åtgärder vid fusk

 • Vid upptäckt fusk under pågående prov ska eleven lämna salen och ingen bedömning görs
 • Undervisande lärare informerar och diskuterar situationen med eleven
 • Uppgiften bedöms som underkänd
 • Undervisande lärare dokumenterar händelsen och beslutar om vidare åtgärder
 • Rektorn informeras
 • Situationen kan innebära att eleven inte uppnår kunskapskraven för aktuell kurs
 • Upprepade tillfällen av fusk leder till samtal med rektor och kan innebära skriftlig varning eller avstängning
 • Elevens CSN kan påverkas

Kontakta din lärare om du har några frågor eller upplever oklarheter inför prov- och inlämningstillfällen.

Vår förhoppning är att vi tillsammans på Vuxenutbildningen i Karlshamn ska undanröja alla former av fusk och medverka till en skola som vilar på en god etisk och moralisk grund.