Prövning och validering

Prövning

En prövning innebär att du visar kunskaper motsvarande det centrala innehållet i hela kursen Du bedöms utifrån betygskriterier för kursen. En prövning kan ha flera bedömningstillfällen med flera olika examineringsformer. I kurser med laborativa moment måste du genomföra laborationer på skolan och planera dem tillsammans med läraren i god tid.

Här nedan är ett exempel på en prövning för en kurs:

 • Moment 1: Läsförståelseprov, 120 minuter. Provet genomförs efter samråd med läraren.
 • Moment 2: Skriftligt prov, 180 minuter. Provet genomförs efter samråd med läraren.
 • Moment 3: Muntlig presentation, 5-7 minuter om specifikt ämne. Tid för redovisning bestäms i samråd med läraren.
 • Moment 4: Läsning av anvisad litteratur för att sedan skriva en text med anknytning till ämnet. Texten skrivs hemma och lämnas in efter datum bestämt i samråd med läraren.

Anmälan till prövning

 • Ansökningsperiod: 19/8-9/9.
 • Prövningsperiod: 16/9-15/11.
 1. Lämna in en Anmälan till prövning via denna blankett. Skicka in den via e-post eller lämna blanketten i vuxenutbildningens expedition i A-huset. Se Hitta rätt på skolan för att se vart det ligger.
 2. Avvakta besked om vi har möjlighet och utrymme att erbjuda prövning i önskad kurs. Om din prövning beviljas betalar du in 500 kr per kurs till bankgiro 991-1777 och uppge följande referensnummer 4862-3140-4721-951 i meddelanderutan. För prövning på SFI och kurser på grundläggande nivå är avgiften 300 kronor. Prövningsavgift skall vara inbetalad senast den 13/9. För att skynda på handläggningstid av betalning kan kvitto på betalning mailas till carina.hockerstrand@karlshamn.se.
 3. När betalning är registrerad kommer skolan att kontakta dig för att planera genomförandet av prövning.

Mer information finns på skolverkets sida under vilka avgifter får tas ut i samband med provning.

Prövning i samband med validering planeras under valideringsprocessen och sker inom ramen för valideringsperioden. Prövning inom validering kan ske på samma sätt och kan genomföras på skolan och/eller på en arbetsplats. Både teoretiska och praktiska moment kan ingå beroende på vilken kurs som bedöms.

OBS! I vissa kurser finns en platsbegränsning och endast kurser som genomförs på skolan i egen regi kan vi erbjuda prövning på.

Avgift får inte tas ut för

 • En elev inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå som har fått betyget F på den kurs prövningen gäller.
 • Den som efter avslutad kurs inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning inte har nått upp till nivån för betyget E.
 • Den som efter avslutad kurs inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI) eller motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning inte har nått upp till nivån för betyget E.

Återbetalning av prövningsavgiften

Avgiften betalas endast tillbaka om skolan inte har möjlighet att erbjuda dig att genomföra prövningen.

Validering

En validering eller inledande kartläggning kan göra det möjligt för dig som överväger att börja studera eller genomgå prövning inom vuxenutbildningen att få en överblick över ditt kunnande samt göra medvetna och väl underbyggda studie- och yrkesval. Du ska inte behöva studera det du redan kan.

Den som överväger att börja studera eller genomgå prövning inom vuxenutbildningen har rätt till en inledande kartläggning av sitt kunnande. Den som är elev inom vuxenutbildningen kan under vissa förutsättningar få sitt kunnande erkänt genom validering.

Validering innebär en strukturerad bedömning och värdering av kunskaper och kompetenser som en person fått genom till exempel genom studier eller samhällsliv och arbetsliv.

Validering ska erbjudas om du behöver det och om valideringen görs inom ramen för en eller flera kurser som bekostas av din hemkommun. Det finns alltså ingen rätt för varje elev inom  vuxenutbildningen att när som helst få genomgå validering. Om validering kan förväntas vara en effektiv åtgärd för dig och resultera i att ditt kunnande kan erkännas kan det vara tillräckligt för att du anses ha ett behov av validering. Men om valideringen inte kan leda till att din utbildning blir mer effektiv kan du inte bedömas behöva validering.

Efter en validering ska du ha möjlighet att få skriftlig dokumentation över dina kunskaper och kompetenser, men valideringen i sig leder inte till betyg. För att du ska kunna få betyg måste du genomgå en prövning, det vill säga få dina kunskaper bedömda i förhållande till kunskapskraven i kursplaner eller ämnesplaner. När du har genomfört en prövning kan du få ett betyg.

Om du genomgått validering och vill få resultatet dokumenterat på annat sätt än genom betyg får du ett intyg.

Boka tid

Om du vill genomföra en validering hos vuxenutbildningen i Karlshamn börjar du med att kontakta en studie- och yrkesvägledare (SYV) för att boka en tid för en inledande kartläggning (vägledningssamtal). Klicka här för att boka din tid!

Vuxenutbildningen i Karlshamn är en del av Valideringscentralen vilket innebär att du inför mötet med studie- och yrkesvägledare kan förbereda dig genom att genomföra en inledande kartläggning som finns här.

Till mötet med studie- och yrkesvägledaren tar du med dig den dokumentation som du vill ha som underlag till valideringen; till exempel betyg, intyg och olika former av certifieringar. Ta även med en förteckning över dina tidigare studier och eventuell arbetslivserfarenhet. Resultatet från Valideringscentralen kommer studie- och yrkesvägledaren ha tillgång till.

Studie- och yrkesvägledaren sammanställer dina dokumenterade kunskaper och din kompetens. Du får göra en självskattning och om validering därefter ses som en möjlighet fortsätter processen med en fördjupad kartläggning och validering.

Du kommer att intervjuas av lärare, genomföra en mer ingående fördjupad kartläggning för att visa dina kunskaper och din förmåga genom både teoretiska och/eller praktiska moment. Valideringen äger rum i en utbildningsmiljö och/eller på en arbetsplats.

När valideringen är avslutad kan du få ett skriftligt dokument på dina kunskaper, ett intyg. Om du efter valideringen vill ha ett betyg på dina kunskaper sker det genom en prövning.

Resultatet från valideringen används för att individanpassa den utbildning som du har tänkt att genomföra. Det kan till exempel innebära att vissa kurser stryks eller att du kan tillgodoräkna dig vissa kursmoment. Du får en ny individuell studieplanering.