Matematik

Matematik – 600 poäng

Kursinnehåll

Inom kursen matematik erbjuder vi fyra delkurser som alla bygger på varandra. Man kan börja i alla delkurser, men det är dina förkunskaper och förutsättningar som bestämmer vilken nivå som är bäst lämpad för just dig. Undervisningen syftar till att du som elev utvecklar kunskap om matematik och matematikens användning i vardags-, samhälls-, och arbetsliv. Dessutom syftar undervisningen till att ge förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

I kursen får du möjlighet att utveckla din förmåga att lösa matematiska problem med anknytning till vardags-, samhälls-, studie-, och arbetsliv samt inom olika ämnesområden. Du får också öva dig i att värdera valda strategier och metoder. Du får träna på att formulera och använda matematiska modeller i olika situationer.

Studieform

Kursen kan läsas i grupp eller på distans med studiehandledning och enbart några närvaroträffar. Studieform anpassas i samråd med lärare efter era önskemål och i viss mån antalet sökande.