Vård och omsorg

Sökbara kurser inom vård och omsorg

Etik och människans livsvillkor – 100 poäng

Kursinnehåll

Denna kurs ger dig kunskaper om möten med människor i olika situationer där förmågan att kommunicera och samarbeta sätts i fokus. Du möter sociala, kulturella och existentiella aspekter av hälsa och ohälsa och funktionsnedsättning. Vi diskuterar normer och värderingar och frågor av existentiell och etisk karaktär. Vi fokuserar också på att utveckla kunskaper för att kunna arbeta med patienter och brukare från olika kulturer såväl i Sverige som i andra länder. Undervisningen ska också ge dig möjlighet att utveckla förmågan att söka, kritiskt granska, värdera och använda information från olika källor.

Hälsopedagogik – 100 poäng

Kursinnehåll

Det centrala innehållet i denna kurs är människors hälsa, våra levnadsvanor och hur olika hälsoeffekter påverkar oss ur bland annat kulturella och sociala perspektiv. Du läser om folkhälsoarbete och hur det är utformat. Det salutogena (hälsofrämjande) förhållningssättet ur ett hälsoperspektiv är centralt i kursen likaså hur risk – och friskfaktorer påverkar människors liv och hälsa. Vilka faktorer som bidrar till en god arbetsmiljö får du också kunskap om under kursens gång.

IT inom vård och omsorg – 100 poäng

Kursinnehåll

Den tekniska utvecklingen har länge varit en viktig del för att diagnostisera, behandla och övervaka sjuka. IT används som ett redskap när vi ska dokumentera olika insatser, beställa saker och ting och kommunicera internt och externt. Idag går den tekniska utvecklingen extremt fort fram. Övervakningskameror i hemmet, mobil istället för dörrnyckel, doktorn i TV:n och roboten i vardagsrummet. Vi undersöker hur tekniken används både runt vårdtagaren och i dokumentationen av omvårdnadsuppgifter.

Hur långt kan vi gå? Här finns ett etiskt perspektiv att diskutera. Detta är en kurs för dig som undrar var tekniken är på väg men som också ser möjligheterna med den.

Medicin 1 – 150 poäng

Kursinnehåll

Denna kurs behandlar människokroppen och dess uppbyggnad och den normala fysiska utvecklingen genom livet. Du läser om vanliga sjukdomar och symtom, behandling och vård och omsorg kring dessa. Du lär dig hur vanliga läkemedel verkar och påverkar kroppen. Du tittar närmare på mikroorganismer och hur de sprider sig och ger upphov till smitta. Första hjälpen och hjärt- och lungräddning ingår också. Konsten att iaktta och rapportera och dokumentera förändringar samt lagstiftning finns också med i kursen.

Palliativ vård – 100 poäng

Kursinnehåll

I denna kurs får du lära dig vård och omsorgsåtgärder vid vård i livets slutskede. Här ingår symtomlindring, kost och näringsbehov. De fysiska, psykiska och sociala förändringar som kroppen genomgår i livets slutskede behandlas ingående. Du kommer också att öka dina kunskaper kring krishantering. Etik kring vård i livets slutskede samt bemötande och kommunikationens betydelse är också betydelsefulla inslag i kursen.

Psykiatri 1 – 100 poäng

Kursinnehåll

Varför ökar psykisk ohälsa idag? Det och mycket annat behandlas i denna kurs. Vi gör en historisk tillbakablick för att sedan förkovra oss i olika förklaringsmodeller, identifikation av psykiska hälsorisker, hur dessa förebyggs mm. Orsak, symtom, behandling, vård och omsorg och omvårdnad vid psykiska funktionsnedsättningar ingår också. Du diskuterar det professionella förhållningssättet, kommunikation och ditt eget förhållningssätt då du träffar människor som finns inom denna sektor.

Psykologi 1 – 50 poäng

Kursinnehåll

I psykologi läser du om hur de olika synsätten/perspektiven på människan vuxit fram. Du får möjlighet att själva fundera över ditt eget beteende och utöka din självkännedom. Hur människans verklighetsuppfattning och självbilder påverkas och formas ingår också. Psykisk hälsa och ohälsa, stress och stresshantering samt kriser och krishantering är också viktiga och intressanta aspekter av psykologin som berörs under kursens gång.

Rättspsykiatri – 100 poäng

Kursinnehåll

Rättspsykiatri behandlar lagar och bestämmelser i öppen och sluten rättspsykiatrisk vård. Psykisk sjukdom och kriminalitet och förebyggande insatser från samhällets sida. Metoder för hur man själv kan bli ett verktyg för att skapa goda relationer med vårdtagarna förklaras. Närhet och distans, värdegrund och humanistisk människosyn, kvalitets- och förbättringsarbete är moment som kursen behandlar. Program för patientrehabilitering och samverkan mellan myndigheter vid utslussning och eftervård diskuteras.

Samhällsbaserad psykiatri – 100 poäng

Kursinnehåll

I denna kurs behandlas olika stödformer för brukaren och dennes behov av kunskap inom området. Hur stigmatisering (psykologisk brännmärkning) uppstår vid sådana sjukdomar och hur man kan handskas med det. Bemötande och relationer i brukarens hemmiljö knuten till professionalism, personlig integritet och medbestämmande diskuteras. Samverkan mellan olika huvudmän och kvalitets- och förbättringsarbete är också viktiga områden som tas upp.

Socialpedagogik – 100 poäng

Kursinnehåll

Du ska utveckla kunskaper om utanförskapets problematik utifrån människors livssituation. Du ska även utveckla förmåga i kommunikation, insatser arbetssätt och metoder. Förståelse för bemötandets betydelse hjälper dig att ge god vägledning och ett gott boendestöd i bland annat hemmiljön.

Specialpedagogik 1 – 100 poäng

Kursinnehåll

Du ska utveckla kunskaper om människor med funktionsvariationer och vad dessa kan leda till för konsekvenser för individen. Du ska även utveckla förmågor och färdigheter i specialpedagogiska arbetssätt som kan ge personer med funktionsvariationer möjlighet att skapa ett värdigt liv, ett liv så likt andra människors som möjligt i gemenskap med andra.

Specialpedagogik 2 – 100 poäng

Kursinnehåll

I specialpedagogik 2, fördjupar du dina kunskaper om samhällets olika insatser och lagar och andra bestämmelser som styr verksamheter. Bygger på kursen specialpedagogik 1.

Vård och omsorgsarbete 1 – 200 poäng

Kursinnehåll

Det centrala innehållet i denna kurs är grundläggande kunskaper i vård och omsorg och vilken lagstiftning som styr utförandet. Du får kunskaper i kommunikation och bemötande ur ett etiskt perspektiv och med ett empatiskt förhållningssätt. Personlig omvårdnad och serviceuppgifter är framträdande i kursen. Den innehåller också praktisk träning i metodrum kring människans behov. Kursen är innehåller även arbetsförlagd (APL arbetsplatsförlagt lärande) under fyra veckor på ett äldreboende.

Vård och omsorgsarbete 2 – 200 poäng

Kursinnehåll

Har du läst vård och omsorg 1 är Vård och omsorg 2 en naturlig fortsättning. Du fördjupar dig inom omvårdnad kring vanliga sjukdomar och vård i livets slutskede. Samarbete kring vårdtagaren är ett viktigt inslag samt hur man planerar och utvärderar olika moment kring vårdtagaren. Den fysiska och psykiska arbetsmiljöns betydelse för hälsa och egen säkerhet utifrån lagar och andra bestämmelser behandlas. Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation på riksnivå, regional nivå och lokal nivå får du också inblick i. Ett annat viktigt inslag är socialtjänstens insatser för barn och ungdomar, familjer och äldre.

Vård och omsorg vid demens – 100 poäng

Kursinnehåll

Denna kurs ger grundläggande kunskaper om dagens demensvård. Här ges en inblick i demenssjukdomens olika faser, utredning, bedömning och behandling och hur man bevarar olika funktioner så länge det är möjligt. Specifik omvårdnad och läkemedel, kostens betydelse, kroppsnära omsorg, mun- och fotvård är viktiga delar i omvårdnaden av dementa. Vi diskuterar integritet, värdighet, delaktighet och kommunikation. Etik och empati är viktiga områden som vi belyser och inte minst de närståendes behov av stöd. Intresseorganisationer och lagar och bestämmelser ingår i kursen samt vård i livet slutskede.

Vårdpedagogik och handledning – 100 poäng

Kursinnehåll

Du ska utveckla kunskaper om pedagogiska metoder vid handledning av personer i olika situationer. Det kan handla om att stödja någon i olika vårduppgifter som att ta sin medicin, använda hjälpmedel av olika slag och egenvård. Genom att få hjälp med att förändra sina levnadsvanor till det bättre fås bättre livskvalité som i sin tur kan minska beroendet av vård- och omsorgsinsatser. Här blir det motiverande samtalet viktig för att kunna vägleda i vård och omsorgssituationer.

Äldres hälsa och livskvalitet – 200 poäng

Kursinnehåll

Denna kurs är för dig som vill öka dina kunskaper om åldrandet ur ett fysiskt, psykiskt, socialt, kulturellt och existentiellt perspektiv. Det handlar mycket om att lägga liv till åren och inte år till livet! Vi sätter välbefinnandet i centrum genom att förkovra oss i rehabilitering, funktionsbevarande omsorg och fysisk aktivitet. Vi undersöker livskvalitet och diskuterar etik, kommunikation, prevention och säkerhet. Läkemedelsbehandling och vanliga åldersrelaterade sjukdomar avhandlas också. Prevention och säkerhet, till exempel i fråga om fallolyckor. Kostens betydelse för äldres hälsa. Samarbete med vårdtagare och anhöriga för att öka delaktigheten. Kommunikation i svårare samtal och som pedagogiskt redskap. Frivilligorganisationers arbete för äldre och deras närstående ingår också.