Samhällsvetenskap

Sökbara kurser inom samhällsvetenskap

Historia 1a1/1a2/1b – 50/100 poäng

Kursinnehåll

Ämnet historia syftar till att du ska bredda, fördjupa och utveckla ditt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda historisk metod och förståelse av hur historia används. Du kommer i kurserna 1b, 1a1 och 1a2 att arbeta med att utveckla din förståelse av hur olika tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar synen på nutiden och uppfattningar om framtiden.

Studieform

Kursen läses på distans med studiehandledning och enbart några närvaroträffar.

Historia 2a – 100 poäng

Kursinnehåll

I kursen Historia 2a kommer du att göra olika tematiska fördjupningar i till exempel lokalhistoria, jämställdhet, kulturmöten och historiska identiteter. Du kommer även att arbeta källkritiskt med olika material. Du kommer också att få arbeta med historia i olika kulturformer, såsom film och litteratur.

Studieform

Kursen läses på distans med studiehandledning och enbart några närvaroträffar.

Historia 3 – 100 poäng

Kursinnehåll

I kursen Historia 3 kommer du att arbeta med olika metoder för att söka, bearbeta och sammanställa historiskt källmaterial. Du kommer även att arbeta med olika primärkällor. Du kommer att undersöka hur historia används i kulturarvssektorn, till exempel hur bibliotek och museer använder historia. Som avslutning på kursen kommer du att skriva ett fördjupningsarbete riktat mot globala förändringsprocesser under 1800- och 1900-talet.

Studieform

Kursen läses på distans med studiehandledning och enbart några närvaroträffar.

Internationell ekonomi – 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen skall ge kunskap om internationell ekonomi, varför internationell handel uppstår och vilka Sverige handlar med. Kursen tar upp handelns betydelse för länders välfärd och hur den internationella ekonomin växt fram.
I kursen ingår också olika handelsrelationer och valutasystem, till exempel EU:s utveckling. Avslutningsvis skall man öka sin förmåga att söka, kritiskt granska information ifrån olika källor och värdera dessa källors trovärdighet.

Studieform

Kursen läses på distans med studiehandledning och enbart några närvaroträffar.

Examinering

Kursbetyg grundar sig på inlämningsuppgifter och ett prov.

Förkunskapskrav

Samhällskunskap 1a2 eller Samhällskunskap 1b.

Internationella relationer – 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen skall ge kunskap om internationella relationer. I kursen kommer du att få lära dig mer om globalisering, mänskliga rättigheter, konflikter och konfliktlösning, nationalism och teoretiska perspektiv på detta.
I kursen ingår t.ex. olika former av organiserat samarbete mellan länder, globaliseringens betydelse för individer, grupper och samhällen samt orsaker till följd av samarbeten och konflikter. Avslutningsvis skall man öka sin förmåga att söka, kritiskt granska information ifrån olika källor och värdera dessa källors trovärdighet.

Studieform

Kursen läses på distans med studiehandledning och enbart några närvaroträffar.

Examinering

Kursbetyg grundar sig på inlämningsuppgifter och ett prov.

Förkunskapskrav

Samhällskunskap 1a2 eller Samhällskunskap 1b.

Psykologi 1 – 50 poäng

Kursinnehåll

Psykologiska synsätt, människan i grupp, hur vi uppfattar vår omvärld, hur vi lär, psykiska problem och påfrestningar. Kursen ger dig grundläggande kunskaper i psykologi. Du får studera olika synsätt på människans utveckling och beteende. Mycket handlar om att försöka förstå dina egna och andras reaktioner i olika situationer bättre. Du får kunskaper som du har glädje av i både vardagsliv och yrkesliv.

Studieform

Kursen kan läsas i grupp tillsammans med studerande på undersköterskeutbildningen eller på distans med studiehandledning och enbart några närvaroträffar.

Psykologi 2a – 50 poäng

Kursinnehåll

Psykologi 2a är en fördjupningskurs där du får studera personlighets- och utvecklingspsykologi. Du får också arbeta mer med de psykologiska perspektiven och studera arvets och miljöns betydelse för psykisk ohälsa. Ytterligare ett område i kursen är kopplingen mellan psykologi och samhällsutveckling.

Studieform

Kursen läses på distans med studiehandledning och enbart några närvaroträffar.

Religionskunskap 1 – 50 poäng

Kursinnehåll

I denna kurs läser vi om de fem världsreligionerna och även olika livsåskådningar. Vi diskuterar hur vi påverkas i vårt dagliga liv av mötet med religion och livsåskådningar och även etiska och moraliska ställningstaganden. Vårt samhälle har blivit ett mångkulturellt samhälle och vi möter människor med annan tro på ett helt annat sätt än tidigare. Är du nyfiken på andlighet och dess olika uttryck är detta en kurs för dig!

Studieform

Kursen läses på distans med studiehandledning och enbart några närvaroträffar.

Religionskunskap 2 – 50 poäng

Kursinnehåll

Efter att ha skaffat oss grundläggande kunskaper om religioner och livsåskådningar ska vi nu dyka ner i nyreligiösa rörelser och strömningar. Vi ska undersöka några olika sekter och hur de har uppstått. Diskutera privatreligiositet och vilken betydelse religioner och livsåskådningar har när det gäller vår identitet mm. Vi fortsätter också att arbeta med etiska begrepp, teorier och modeller.

Studieform

Kursen läses på distans med studiehandledning och enbart några närvaroträffar.

Religionskunskap specialisering – 100 poäng

Kursinnehåll

I denna kurs får du tillfälle att titta lite närmare på något område som intresserar dig inom religion, livsåskådningar och etik. Det kan vara personer, riter och handlingsmönster, etiska principer eller religiösa texter mm. Du kommer att skriva en mindre uppsats där du redovisar ditt valda område.

Samhällskunskap 1a1 – 50 poäng

Kursinnehåll

Kursen skall ge kunskap om demokrati, makt och politiska system på olika nivåer. Detta omfattar även kunskaper om EU. Två viktiga delar i kursen är mänskliga rättigheter och folkrätten. I kursen får du också lära dig om Sveriges arbetsmarknad och arbetsrätten. Du kommer också att få kunskaper om privatekonomi och grundläggande kunskaper i källkritik.

Studieform

Kursen läses på distans med studiehandledning och enbart några närvaroträffar.

Examinering

Kursbetyg grundar sig på inlämningsuppgifter och ett prov.

Förkunskapskrav

Kursen har inga förkunskapskrav.

Samhällskunskap 1a2 – 50 poäng

Kursinnehåll

Kursen skall ge kunskap om ideologier, hur dessa har utvecklats samt hur dessa hänger ihop med våra politiska partier. Viktiga delar är också samhällsekonomi och ekonomisk politik samt internationell ekonomi.  I kursen ingår också medias roll i samhället, den lagstiftning som styr detta samt utvecklingen av informationstekniken. Du kommer också att få grundläggande kunskaper i källkritik.

Studieform

Kursen läses på distans med studiehandledning och enbart några närvaroträffar.

Examinering

Kursbetyg grundar sig på inlämningsuppgifter och ett prov.

Förkunskapskrav

Samhällskunskap 1a1.

Samhällskunskap 1b – 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen skall ge kunskap om demokrati, makt och politiska system på olika nivåer. Detta omfattar även kunskaper om EU. Två viktiga delar i kursen är mänskliga rättigheter och folkrätten. I kursen får du också lära dig om Sveriges arbetsmarknad och arbetsrätten. Kursen skall också ge kunskap om ideologier, hur dessa har utvecklats samt hur dessa hänger ihop med våra politiska partier. Viktiga delar är också samhällsekonomi och ekonomisk politik samt internationell ekonomi.  I kursen ingår också medias roll i samhället, den lagstiftning som styr detta samt utvecklingen av informationstekniken. Du kommer vidare att få kunskaper om privatekonomi och grundläggande kunskaper i källkritik.

Studieform

Kursen kan läsas i grupp eller på distans med studiehandledning och enbart några närvaroträffar. Studieform anpassas i samråd med lärare efter era önskemål och i viss mån antalet sökande.

Examinering

Kursbetyg grundar sig på inlämningsuppgifter och ett test.

Förkunskapskrav

Kursen har inga förkunskapskrav.

Samhällskunskap 2 – 100 poäng

Kursinnehåll

Samhällskunskap 2 är en fördjupningskurs i samhällskunskap. Vi studerar samhällsvetenskaplig metod, ekonomiska teorier och olika samhällsfrågor som globalisering, EU och feminism. Vi läser facktexter och du får ofta välja egna källor. Du skriver både kortare och längre utredande texter. Vi diskuterar samhällsfrågor, analyserar orsaker, konsekvenser och åtgärder.
I kursen förbereder du dig inför samhällsvetenskapliga högskolestudier genom att läsa lite svårare texter och träna dig på att systematiskt utreda samhällsfrågor med hjälp av olika samhällsvetenskapliga modeller. Du ska utveckla ett kritiskt förhållningssätt och en större medvetenhet i analys och källurval. Du har stor möjlighet att påverka innehållet genom egna val.

Studieform

Kursen läses på distans med studiehandledning och enbart några närvaroträffar.

Samhällskunskap 3 – 100 poäng

Kursinnehåll

Samhällskunskap 3 är en kurs där du ytterligare fördjupar och breddar dina kunskaper i samhällskunskap. Vi behandlar vetenskapsteori och vetenskapliga begrepp inom samhällsvetenskapen. Vi arbetar med mer komplexa samhällsfrågor. Du får bl. a. studera globaliseringen och dess betydelse och effekter, du granskar också en utredning och gör ett eget större arbete genom att läsa facklitteratur och ett eget urval av källor. I den här kursen tränar du dig att använda vetenskapliga teorier och begrepp och utvecklar din förmåga till kritisk granskning. Vi arbetar med mer komplexa samhällsfrågor. Du skriver egna texter där du använder dig av samhällsvetenskapliga begrepp och teorier. Du har stort inflytande över inriktning på uppgifterna och litteraturen.

Studieform

Kursen läses på distans med studiehandledning och enbart några närvaroträffar.