Språk

Sökbara kurser inom språk

Engelska  5 –  100 poäng

Kursinnehåll

I Engelska 5 får du tala och diskutera om aktuella händelser, kulturella förhållanden och etiska frågor i delar av världen där engelska används, och jämföra med dina egna erfarenheter och kunskaper. Du får även läsa utdrag ur skönlitteratur och saklitteratur. Din hörförståelse utvecklar du genom att lyssna till olika sorters talad engelska från olika medier. Du får muntligt och skriftligt utifrån dina källor berätta, sammanfatta, förklara, kommentera, diskutera och argumentera och därefter bearbeta egna framställningar.

Studieform

Kursen ges endast i form av självstudier på distans. Obligatoriska moment kan förekomma på skolan (skrivningar mm).

Engelska  6 – 100 poäng

Kursinnehåll

Engelska 6 bygger vidare på kunskaper från Engelska 5. Du får utöver form och innehåll i film och utdrag ur skönlitteratur, även läsa och tala om teman och motiv samt författarskap och olika litterära epoker. Du får även tala om samhällsfrågor och egna tankar, åsikter, erfarenheter och känslor, liksom levnadsvillkor, värderingar och historiska och sociala förhållanden i olika delar av världen där engelska talas. En jämförelse görs med dina egna erfarenheter och kunskaper. För att utveckla hörförståelse, får du lyssna till talat språk från olika medier och diskutera hur attityder, synsätt kan påverka en tänkt målgrupp. Du får muntligt och skriftligt utifrån dina källor argumentera, resonera, sammanfatta, kommentera och motivera dina åsikter samt bearbeta språk och struktur i egna framställningar..

Studieform

Kursen kan läsas i grupp eller på distans med studiehandledning och enbart några närvaroträffar. Studieform anpassas i samråd med lärare efter era önskemål och i viss mån antalet sökande.

Engelska  7 – 100 poäng

Kursinnehåll

Denna kurs bygger vidare på kunskaper från Engelska 6. I denna kurs får du tala om ämnesområden av mer vetenskaplig karaktär, kulturyttringar i samtiden och historien samt tankar, åsikter, erfarenheter och känslor. Du får även tala om sociala och politiska förhållanden samt etiska och existentiella frågor i delar av världen där engelska talas. Du får lyssna till talat språk t ex via film, debatter och fördjupande reportage. Du får även läsa samtida och äldre skönlitteratur inom olika genrer, samt texter av olika slag med olika syften. Från detta ska du sen kunna dra slutsatser när det gäller attityder, perspektiv, syfte och värderingar samt för att uppfatta underförstådd betydelse. Du får producera muntliga och skriftliga arbeten där du argumenterar ur olika perspektiv, resonerar, utreder och motiverar dina åsikter och visar källkritisk medvetenhet. Använda dig av grundläggande stilistiska och retoriska grepp samt bearbeta språk och struktur i egna och andras framställningar.

Studieform

Kursen kan läsas i grupp eller på distans med studiehandledning och enbart några närvaroträffar. Studieform anpassas i samråd med lärare efter era önskemål och i viss mån antalet sökande.

Svenska 1 – 100 poäng

Kursinnehåll

I Svenska 1 kommer du att få grunderna i retorik så att du kan tala inför en grupp, använda dig av presentationstekniska hjälpmedel för att tydliggöra din framställning och få fram ditt budskap. Du ska även skriva texter där det ingår att referera, argumentera, och analysera utifrån en tydlig disposition. Källorna du använder, kan vara utdrag ur skönlitteratur, noveller, dikter men också artiklar, som belyser olika teman. Det finns en språklig variation i hur vi talar i olika situationer, varifrån vi kommer, och hur gamla vi är, som kommer att bli ett av dessa teman. Du ska även diskutera språkriktighetsfrågor.

Studieform

Kursen kan läsas i grupp eller på distans med studiehandledning och enbart några närvaroträffar. Studieform anpassas i samråd med lärare efter era önskemål och i viss mån antalet sökande.

Svenska 2 – 100 poäng

Kursinnehåll

Du fortsätter nu att befästa och utveckla dina kunskaper från Svenska 1. Din muntliga framställning med hjälp av presentationsteknik ska nu vara av utredande och argumenterande slag. Texterna som du skriver ska också vara utredandande och argumenterande. Litteratur, teater och film är hämtade från olika epoker och du kopplar texterna till de samhällen de skrevs i. Du arbetar vidare med hur ord, fraser och satser är uppbyggda och hur de samspelar i grammatiken. Vilka minoritetsspråk vi har i Sverige och vilka dialekter som finns ska också studeras.

Studieform

Kursen kan läsas i grupp eller på distans med studiehandledning och enbart några närvaroträffar. Studieform anpassas i samråd med lärare efter era önskemål och i viss mån antalet sökande.

Svenska 3 – 100 poäng

Kursinnehåll

I Svenska 1 och Svenska 2 har du arbetat med muntlig och skriftlig framställning av utredande och argumenterande slag och nu ska du gå vidare till skrivande av vetenskaplig karaktär, där dispositionen granskas och utvecklas. Du ska också källkritiskt granska dina källor som du använder i din framställning. När du redovisar muntligt blir det en fördjupad tillämpning av retoriken. När du läser prosa, lyrik och dramatik ska du använda litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg vid analys. Hur svenska språket har utvecklats och påverkats sedan urminnes tider får du lära dig i kursen.

Studieform

Kursen kan läsas i grupp eller på distans med studiehandledning och enbart några närvaroträffar. Studieform anpassas i samråd med lärare efter era önskemål och i viss mån antalet sökande.

Svenska som andraspråk 1 – 100 poäng

Kursinnehåll

I svenska som andraspråk 1 kommer du att få delta i samtal, diskussioner och ha muntliga presentationer av olika slag för olika mottagare, där språk, innehåll och disposition anpassas till uppgiftens syfte. När du skriver är det också viktigt att du disponerar rätt när du refererar, citerar och argumenterar. Du använder dig av digitala verktyg när du redovisar och skriver dina uppgifter. Källorna du använder ska beröra t ex vardags- och samhällslivet, skönlitteraturen ska vara modern och skriven av kvinnor och män och utspela sig i olika kulturer. Det finns språklig variation i svenska och ditt modersmål som beror på ålder, kön, ursprung o s v vilka du ska studera. Du ska jämföra ditt modersmål med svenska och reflektera över din språkliga variation och språkinlärning och på så sätt utveckla din svenska. Genom dina studier ska det svenska språkets ordförråd och struktur utvecklas.

Studieform

Kursen kan läsas i grupp eller på distans med studiehandledning och enbart några närvaroträffar. Studieform anpassas i samråd med lärare efter era önskemål och i viss mån antalet sökande.

Svenska som andraspråk 2 – 100 poäng

Kursinnehåll

De kunskaper du har fått i Svenska som andraspråk 1 utvecklar du vidare i denna kurs. Dina muntliga framträdanden inför en grupp är nu utredande och argumenterande. Du deltar i samtal och diskussioner där du lyfter fram dina argument och bemöter andras. Även dina skriftliga framställningar är utredande och argumenterande, där du refererar, citerar och disponerar korrekt. Du fortsätter att utveckla ditt svenska ordförråd och språkets struktur.  Skönlitteraturen du läser är nu från olika kulturer och tider och ska hjälpa dig att utveckla ditt språk. Du ska även läsa om bl a svenska språkets förändring, språklig variation, invandrarspråkens och minoritetsspråkens ställning.

Studieform

Kursen kan läsas i grupp eller på distans med studiehandledning och enbart några närvaroträffar. Studieform anpassas i samråd med lärare efter era önskemål och i viss mån antalet sökande.

Svenska som andraspråk 3 – 100 poäng

Kursinnehåll

I denna kurs lyfter du din muntliga framställning med hjälp av presentationstekniska hjälpmedel och ytterligare faktorer till att göra din framställning intressant och övertygande; du ska använda dig av retoriska grepp. Dina skrivna texter är nu av vetenskaplig karaktär, där du utreder och argumenterar. Du ska även vara källkritisk mot dina källor du använder. Skönlitteraturen är skriven av kvinnor och män från olika tider och kulturer och texterna ska tolkas och värderas. Du kommer tillbaka till språklig variation och nu ska tonvikten läggas på hur kön, social bakgrund och kulturell tillhörighet påverkar sättet man skriver och talar på. Hur du ska utveckla strategier för fortsatt lärande ska vi också diskutera.

Studieform

Kursen kan läsas i grupp eller på distans med studiehandledning och enbart några närvaroträffar. Studieform anpassas i samråd med lärare efter era önskemål och i viss mån antalet sökande.