Språk

Sökbara kurser inom språk

Engelska  5 –  100 poäng

Kursinnehåll

I denna kurs får du tala och diskutera om allt från samhällsliv, aktuella händelser och kulturella förhållanden  i Sverige och delar av världen där engelska används, till egna tankar, åsikter, känslor och erfarenheter. Du får även läsa skönlitteratur och saklitteratur. Lyssna till olika sorters talat språk från t ex film och andra medier eller intervjuer. Du får muntligt och skriftligt berätta, sammanfatta, förklara, kommentera, diskutera och argumentera och därefter bearbeta egna och andras muntliga och skriftliga framställningar.

Studieform

Kursen kan läsas i grupp eller på distans med studiehandledning och enbart några närvaroträffar. Studieform anpassas i samråd med lärare efter era önskemål och i viss mån antalet sökande.

Engelska  6 – 100 poäng

Kursinnehåll

Denna kurs bygger vidare på kunskaper från Engelska 5. I denna kurs får du utöver form och innehåll i film och skönlitteratur även tala om teman och motiv samt författarskap och olika litterära epoker. Du får även tala om samhällsfrågor och egna tankar, åsikter, erfarenheter och känslor, liksom levnadsvillkor, värderingar och historiska och sociala förhållanden i olika delar av världen där engelska talas. Du får läsa samtida och äldre skönlitteratur samt texter av olika slag och med olika syften. Lyssna till talat språk från film, andra medier, debatter, föredrag och intervjuer och visa att du uppfattar perspektiv och underförstådd betydelse. Du får muntligt och skriftligt argumentera, resonera, sammanfatta, kommentera och motivera dina åsikter samt bearbeta språk och struktur i egna och andras framställningar.

Studieform

Kursen kan läsas i grupp eller på distans med studiehandledning och enbart några närvaroträffar. Studieform anpassas i samråd med lärare efter era önskemål och i viss mån antalet sökande.

Engelska  7 – 100 poäng

Kursinnehåll

Denna kurs bygger vidare på kunskaper från Engelska 6. I denna kurs får du tala om ämnesområden av mer vetenskaplig karaktär, kulturyttringar i samtiden och historien samt tankar, åsikter, erfarenheter och känslor. Du får även tala om sociala och politiska förhållanden samt etiska och existentiella frågor i delar av världen där engelska talas. Du får lyssna till talat språk t ex via film, debatter och fördjupande reportage. Du får även läsa samtida och äldre skönlitteratur inom olika genrer, samt texter av olika slag med olika syften. Från detta ska du sen kunna dra slutsatser när det gäller attityder, perspektiv, syfte och värderingar samt för att uppfatta underförstådd betydelse. Du får producera muntliga och skriftliga arbeten där du argumenterar ur olika perspektiv, resonerar, utreder och motiverar dina åsikter och visar källkritisk medvetenhet. Använda dig av grundläggande stilistiska och retoriska grepp samt bearbeta språk och struktur i egna och andras framställningar.

Studieform

Kursen kan läsas i grupp eller på distans med studiehandledning och enbart några närvaroträffar. Studieform anpassas i samråd med lärare efter era önskemål och i viss mån antalet sökande.

Svenska 1 – 100 poäng

Kursinnehåll

I kursen kommer du att få grunderna i retorik så att du kan tala inför en grupp, använda dig av presentationstekniska hjälpmedel för att tydliggöra din framställning och få fram ditt budskap. Du ska även skriva där det ingår att referera, argumentera, och analysera utifrån en tydlig disposition. Litteratur, skriven av kvinnor och män från olika länder och kulturer, läses, analyseras och diskuteras. Talar vi olika beroende på ålder, kön, bakgrund, är en viktig fråga som skall belysas. Du ska även få titta in i grammatikens värld och diskutera språkriktighetsfrågor.

Studieform

Kursen kan läsas i grupp eller på distans med studiehandledning och enbart några närvaroträffar. Studieform anpassas i samråd med lärare efter era önskemål och i viss mån antalet sökande.

Svenska 2 – 100 poäng

Kursinnehåll

Du fortsätter nu att befästa och utveckla dina kunskaper från Svenska 1. Din muntliga framställning med hjälp av presentationsteknik ska nu vara av utredande och argumenterande slag. Texterna som du skriver ska också vara utredandande och argumenterande. Litteratur, teater och film är hämtade från olika epoker och du kopplar texterna till de samhällen de skrevs i. Du arbetar vidare med hur ord, fraser och satser är uppbyggda och hur de samspelar i grammatiken. Vilka minoritetsspråk vi har i Sverige och vilka dialekter som finns ska också studeras.

Studieform

Kursen kan läsas i grupp eller på distans med studiehandledning och enbart några närvaroträffar. Studieform anpassas i samråd med lärare efter era önskemål och i viss mån antalet sökande.

Svenska 3 – 100 poäng

Kursinnehåll

I Svenska 1 och Svenska 2 har du arbetat med muntlig och skriftlig framställning av utredande och argumenterande slag och nu ska du gå vidare till skrivande av vetenskaplig karaktär, där dispositionen granskas och utvecklas. Du ska också källkritiskt granska dina källor som du använder i din framställning. När du redovisar muntligt blir det en fördjupad tillämpning av retoriken. När du läser prosa, lyrik och dramatik ska du använda litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg vid analys. Hur svenska språket har utvecklats och påverkats sedan urminnes tider får du lära dig i kursen.

Studieform

Kursen kan läsas i grupp eller på distans med studiehandledning och enbart några närvaroträffar. Studieform anpassas i samråd med lärare efter era önskemål och i viss mån antalet sökande.

Svenska som andraspråk 1 – 100 poäng

Kursinnehåll

Du kommer att få delta i samtal, diskussioner och ha muntliga presentationer av olika slag för olika mottagare, där språk, innehåll och disposition anpassas till uppgiftens syfte. När du skriver är det också viktigt att du disponerar rätt när du refererar, citerar och argumenterar. Det svenska språkets ordförråd och struktur ska utvecklas. De texter du ska läsa ska beröra t ex vardags- och samhällslivet, skönlitteraturen ska vara modern och skriven av kvinnor och män och utspela sig i olika kulturer. Det finns språklig variation i det svenska språket som beror på ålder, kön, ursprung o s v vilka du ska studera. Du ska jämföra ditt modersmål med svenska och reflektera över din språkinlärning och på så sätt utveckla din svenska.

Studieform

Kursen kan läsas i grupp eller på distans med studiehandledning och enbart några närvaroträffar. Studieform anpassas i samråd med lärare efter era önskemål och i viss mån antalet sökande.

Svenska som andraspråk 2 – 100 poäng

Kursinnehåll

De kunskaper du har fått i Svenska som andraspråk 1 utvecklar du vidare i denna kurs. Dina muntliga framträdanden inför en grupp är nu utredande och argumenterande. Du deltar i samtal och diskussioner där du lyfter fram dina argument och bemöter andras. Även dina skriftliga framställningar är utredande och argumenterande, där du refererar, citerar och disponerar korrekt. Du fortsätter att utveckla ditt svenska ordförråd och språkets struktur.  Skönlitteraturen du läser är nu från olika kulturer och tider och ska hjälpa dig att utveckla ditt språk. Du ska även läsa om bl a svenska språkets förändring, språklig variation, invandrarspråkens och minoritetsspråkens ställning.

Studieform

Kursen kan läsas i grupp eller på distans med studiehandledning och enbart några närvaroträffar. Studieform anpassas i samråd med lärare efter era önskemål och i viss mån antalet sökande.

Svenska som andraspråk 3 – 100 poäng

Kursinnehåll

I denna kurs lyfter du din muntliga framställning med hjälp av presentationstekniska hjälpmedel och ytterligare faktorer till att göra din framställning intressant och övertygande; du ska använda dig av retoriska grepp. Dina skrivna texter är nu av vetenskaplig karaktär, där du utreder och argumenterar. Du ska även vara källkritisk mot dina källor du använder. Skönlitteraturen är skriven av kvinnor och män från olika tider och kulturer och texterna ska tolkas och värderas. Du kommer tillbaka till språklig variation och nu ska tonvikten läggas på hur kön, social bakgrund och kulturell tillhörighet påverkar sättet man skriver och talar på. Hur du ska utveckla strategier för fortsatt lärande ska vi också diskutera.

Studieform

Kursen kan läsas i grupp eller på distans med studiehandledning och enbart några närvaroträffar. Studieform anpassas i samråd med lärare efter era önskemål och i viss mån antalet sökande.