Komvux som särskild utbildning byter namn

Den 2 juli 2023 byter komvux som särskild utbildning namn till komvux som
anpassad utbildning.
Detta är ett led i att stärka utbildningen för elever med
intellektuell funktionsnedsättning.

Begreppet anpassad utbildning ska spegla verksamheten bättre eftersom undervisningen anpassas efter elevernas olika förutsättningar och behov. På vuxenutbildningen i Karlshamn har begreppet Lärvux
använts för verksamheten, men detta byts ut. Intellektuell funktionsnedsättning är det nya begreppet som ersätter utvecklingsstörning.

Följande skolformer byter namn:
● grundsärskola byter till anpassad grundskola
● gymnasiesärskola byter till anpassad gymnasieskola
● träningsskola – begreppet tas helt bort
● komvux som särskild utbildning byter till komvux som anpassad utbildning på
grundläggande nivå samt gymnasial nivå