Lämna synpunkter eller klagomål på Vuxenutbildningen

Om vår verksamhet inte motsvarar dina förväntningar eller om du  är missnöjda med något ska du i första hand prata med den personal som i vardagen arbetar med det som ärendet gäller. Hur du ska göra beskrivs nedan.

1. Kontakta verksamheten

Har du klagomål på något hos vuxenutbildningen eller de externa utbildningsanordnare som vi har avtal med bör du i första hand vända dig till personalen där. Kontakta exempelvis enhetens samordnare eller lärare.  Tillsammans försöker ni lösa det som du är missnöjd med. Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör kan du istället vända dig till rektorn. Du kan också vända dig direkt till rektorn om du anser att problemet är allvarligt eller om det gäller allvarliga anklagelser mot någon i personalen.

2. Kontakta rektor

Prata med rektor om ditt problem eller ditt missnöje. Det kan du göra genom att ta kontakt per telefon eller via e-post. Om du efter samtal fortfarande är missnöjd kan du kontakta huvudmannen via kommunens e-tjänst för att lämna synpunkter och klagomål.

3. Lämna synpunkt eller klagomål via kommunens e-tjänst

Om du vill kan du vända dig direkt till huvudmannen – utbildningsförvaltningen, Karlshamns kommun. Hit vänder du dig också om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats av personal eller rektor. Om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Du har givetvis rätt att lämna klagomål anonymt. Det är bra om du tar kontakt så nära händelsen i tid som möjligt, vilket underlättar möjligheten att utreda ditt ärende.

Använd kommunens e-tjänst för att lämna synpunkt eller klagomål

När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar. Om du har valt att vara anonym  utreds och dokumenteras klagomålet, men ingen återkoppling kommer att ske.

Övrig information

Inkommen synpunkt, förslag eller klagomål registreras/diarieförs och blir därmed en offentlig handling och hanteras i enlighet med bestämmelserna för GDPR. I undantagsfall kan handlingen eller delar av den sekretessbeläggas.